Garantievoorwaarden

Artikel 1 Garantie

1.1 NRGbike bv geeft uitsluitend een garantie aan de eerste eigenaar van de betreffende NRGbike. Daarbij is de datum op de factuur bepalend.

1.2 Garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.

1.3 De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 2 Garantieperiode

2.1 Het NRGbike frame en de voorvork hebben een garantietermijn van 1 jaar op de aanwezigheid van constructie- en/of materiaalfouten.

2.2 Voor lakwerk van frame en voorvork geldt voor de afwezigheid van roestvorming en oxidatie van binnenuit een garantieperiode van 1 jaar, mits de fiets goed is onderhouden.

2.3 Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten. Op alle overige delen geldt een garantieperiode van 1 jaar.

2.4 Onder andere de volgende factoren of een combinatie van deze factoren kunnen de bruikbare levenscyclus van een fiets beïnvloeden: gebruik van de fiets voor doeleinden waarvoor deze niet is bestemd, overgewicht, rijden onder alle weersomstandigheden of verschillende klimaten, geografische omstandigheden. NRGbike bv adviseert de fiets periodiek te laten controleren op indicaties van potentiële problemen als corrosie, breuk, deformatie en oneigenlijk
gebruik. Deze preventieve controles zijn belangrijk om ongelukken en letsels te voorkomen. Controlebeurten zijn in beginsel niet gratis.

Artikel 3 Garantie-uitsluitingen

3.1 In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets en gebruik dat niet overeenkomstig bestemming is;
b. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
c. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de NRGbike of zijn onjuist gemonteerd;

3.2 Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van NRGbike bv voor schade aan (onderdelen van) de fiets als gevolg van:

a. Foutieve afstelling/spanning van stuur, zadel, zadelpen, remmen, snelsluiting van de wielen en banden.
b. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals remkabels, remblokken, banden.
c. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van de lak of corrosie ten gevolge van (lak-)schade.

Artikel 4 Garantie-onderdelen

4.1 Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door NRG B.V. is vastgesteld dat sprake is van een materiaal en/ of constructiefout, naar keuze van NRGbike bv worden gerepareerd dan wel worden vergoed.

4.2 Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar.

4.3.1 Kosten van transport van de NRGbike en/of onderdelen van en naar NRGbike bv komen voor rekening van de eigenaar.

4.3.2 Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt, zal dit onderdeel door een nieuw of gelijkwaardig onderdeel worden vervangen. NRGbike bv kan er echter niet voor instaan dat frametypen of
kleuren leverbaar blijven.

Artikel 5 Indienen van claim

5.1 Claims onder deze garantie dienen – onder aanbieding van de NRGbike ter inspectie – bij NRGbike bv, te worden ingediend. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop en/of het bij de fiets geleverde bewijs van eigendom aan NRGbike bv te worden overhandigd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Een door NRGbike bv gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat NRGbike bv ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van NRGbike bv strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van NRGbike bv voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingend rechtelijke rechtsbepaling.

Artikel 7 Belasting

7.1 De maximum toelaatbare belasting voor de NRGbike is 130 Kg. Dit betreft dan de loopfiets+gebruiker+ eventuele bagage!